co to je a jak to funguje?

8 Zobrazení

Když si uzavřete pojištění (jakékoli povahy: auto, zdraví, život atd.), dokument, který to formalizuje, se nazývá pojistka – tento výraz jste pravděpodobně již někdy slyšeli. Před podpisem smlouvy s pojišťovnou byste se měli ujistit, že vaše pojistka obsahuje veškeré krytí, které skutečně potřebujete.

Z čeho se skládá pojistka?

Pojistka je dokument, který zahrnuje všechny pojistné podmínky (všeobecné i zvláštní a zvláštní), a je tedy smlouvou, která se uzavírá a podepisuje mezi pojišťovnou a pojistníkem dohodou obou stran. .

Co to zahrnuje?

Informace obsažené v pojistné smlouvě jsou rozděleny do tří širokých kategorií.

1 – Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky odkazují na základní ustanovení pojištění, tedy jaká jsou krytí ve smlouvě, příslušné výluky a jaká jsou práva a povinnosti obou stran.

2 – Zvláštní podmínky

Konkrétní podmínky pojistné smlouvy se zase týkají ustanovení smlouvy, která jsou přizpůsobena konkrétní situaci pojistníka, jako jsou například hodnoty sjednaných spoluúčastí a pojistné částky. určité krytí. Obvykle je v tomto rozsahu také uvedeno datum zahájení smlouvy.

3 – Zvláštní podmínky

Obecně jsou zvláštní podmínky uvedeny v podrobnostech a týkají se dodatečného krytí nad rámec toho, co je předem definováno ve smlouvě, podle konkrétní situace pojistníka.

Jiná informace

Kromě výše uvedených podmínek musí být v pojistné smlouvě uvedeno:

  • Úplná identifikace stran uzavírajících smlouvu;
  • Výše ceny;
  • Trvání smlouvy;
  • Země, kde platí;
  • Mezi ostatními.

Jaký je rozdíl mezi pojistnou smlouvou a pojistným certifikátem?

Pojistný list je v souvislosti s pojištěním motorových vozidel dokument, který prokazuje existenci pojištění v plné právní platnosti a slouží jako doklad ve všech zemích Evropské unie (EU), které dodržují Mezinárodní úmluvu o pojištění, běžně známou jako “Zelená karta”.

Podle odstavce 1 článku 29 vyhlášky č. 291/2007,“Mezinárodní pojistný certifikát (…) vydává pojišťovna po zaplacení pojistného nebo zlomku odpovídající pojistné smlouvě, maximálně do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy a obnovuje jej v okamžiku zaplacení pojistného. prémie nebo následující zlomek“. Stále podle odstavce 2 výše uvedeného článku musí tento dokument obsahovat následující informace:

  • Označení pojišťovny;
  • Jméno a adresa pojistníka;
  • Číslo pojistky a datum vypršení platnosti;
  • Značka vozidla;
  • Registrační číslo nebo číslo podvozku nebo případně číslo motoru.

Neposkytl vám pojistitel mezinárodní certifikát o pojištění při najímání?

V tomto případě, jakmile zaplatíte pojistné, vám pojišťovna musí vystavit prozatímní potvrzení, které bude platné až 60 dnů po podpisu smlouvy (článek 29, č. 3 vyhlášky č. 291 /2007).

Jak se uzavírá pojistná smlouva?

1. krok: pojistník zpracovaný návrh pojištění

Prvním krokem před podpisem smlouvy s pojistitelem je návrh pojištění, což je dokument, kterým pojistník prokazuje svůj úmysl uzavřít smlouvu a sděluje pojistiteli, jaká rizika hodlá pojistit. Tento návrh – který bude tvořit základ konečné smlouvy – musí být řádně vyplněn a podepsán pojistníkem a může mít formu dotazníku.

Krok 2: přijetí nebo zamítnutí návrhu pojistitelem

Jakmile je návrh přijat, pojistitel jej přijme nebo odmítne, přičemž předtím provede analýzu rizik pojistníka. Na základě údajů uvedených v návrhu (a/nebo dalších údajů, které mohou být dodatečně požadovány) pojistitel také vypočítá výši pojistného k úhradě.

Krok 3: Vystavení pojistky

Pokud pojišťovna návrh přijme, přistoupí k vystavení pojistky, kdy pojištění nabývá účinnosti.

V souvislosti se smlouvami s fyzickými osobami je třeba uvést, že pojišťovny mají na vyjádření lhůtu 14 dnů ode dne, kdy obdrží návrh pojistníka. Pokud tak neučiní, pojistná smlouva automaticky vstoupí v platnost v souladu s vypracovaným návrhem, ledaže tak bude učiněno na zvláštním formuláři poskytnutém pojistitelem a/nebo nebude vyplněno nesprávně nebo nebude přiložena požadovaná dokumentace. .

Věnujte pozornost informacím vynechaným od pojistitele

Pokud během trvání pojistné smlouvy změníte bydliště nebo se z obvyklého řidiče vozidla stane jiná osoba, musíte tyto změny oznámit pojistiteli, pod hrozbou toho, že ten bude moci odmítnout krytí jakékoli nehody a dokonce ukončit smlouva.

Jsou-li údaje neúmyslně opomenuty, může pojistitel ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o opomenutí dozvěděl, smlouvu zrušit, případně k ní navrhnout změny.

Pokud pojistitel prokáže, že neuzavírá smlouvy na krytí rizik (ať už jsou tato rizika sdělena správně nebo ne), není povinna pojistnou událost krýt, ale musí vrátit již zaplacené pojistné.

Zkontrolujte také

Dlouho očekávané letní prázdniny se blíží. Je to čas relaxace a bezstarostnosti,…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *