Jak vytvořit inkluzivní pracovní kulturu ve vaší malé firmě

Všichni lidé si zaslouží, aby se s nimi zacházelo stejně, a lidé si více než kdy předtím uvědomují důležitost inkluzivity. Je nezbytné, aby vaše pracoviště bylo prostředím, kde se každý cítí vítán a součástí.

Výhody inkluzivity však nejsou výhradně altruistické. Inkluzivní pracovní kultura vám může pomoci přilákat a udržet si ty nejlepší talenty a zároveň zlepšit morálku, což zase zvýší produktivitu a zlepší váš konečný výsledek.

Proč je inkluzivní kultura na pracovišti důležitá

Vytvoření inkluzivní pracovní kultury může vaší společnosti poskytnout různé výhody, které vám umožní:

Lépe odrážet vaši zákaznickou základnu

Je pravděpodobné, že máte velmi různorodou zákaznickou základnu. Inkluzivní pracovní kultura pomůže vaší organizaci lépe odrážet vaši zákaznickou základnu. Pokud lidé cítí, že se mohou lépe spojit s vaší firmou, je pravděpodobnější, že se stanou loajálními zákazníky.

Rozšiřte perspektivu své pracovní síly

Různorodá pracovní síla vám umožní přístup k různým perspektivám. Různé pohledy mohou být velmi cenné, pokud jde o řešení problémů, protože tým s větší pravděpodobností bude mít řešení. Různorodé týmy také udělají lepší rozhodnutí v 87 % případů.

Vyhněte se diskriminačním žalobám

Pokud se má za to, že vaše organizace diskriminovala určitou osobu nebo lidi, můžete mít na krku žalobu. Soudní spor může být finančně nákladný a velmi poškodit vaši pověst. Pokud se rozhodnete vytvořit inkluzivní pracovní kulturu, šance, že budete čelit soudnímu sporu o diskriminaci, značně klesne.

Zlepšete výkon

Studie ukázaly, že různorodé týmy mají tendenci podávat lepší výkony než nerůznorodé týmy. Různorodé týmy mají skutečně o 35 % vyšší pravděpodobnost, že překonávají různorodé týmy.

Udržujte nejlepší talent

Přijetím inkluzivní pracovní kultury pomůžete k tomu, aby se váš nejlepší talent ve své roli s vámi cítil šťastnější, a povzbudí je, aby zůstali. To vám pomůže udržet si svůj nejlepší talent a také pomůže snížit potřebu školení zaměstnanců. Pokud nepřijmete inkluzivní kulturu, je velká šance, že vaši nejkvalifikovanější pracovníci odejdou k některé z vašich konkurentů.

11 kroků k vytvoření inkluzivní pracovní kultury

To vede k otázce, jak vytvořit inkluzivní pracovní kulturu ve vaší společnosti? Pojďme se blíže podívat na to, jak toho můžete dosáhnout.

1. Získejte buy-in od vrcholového vedení

Vyšší management bude schopen utvářet celý étos a kulturu společnosti. Pokud má organizace jako celek rozvíjet inkluzivní kulturu, pak se do ní musí zapojit i ti nahoře. To neznamená, že s tím budou souhlasit nebo podepíší nějaké dokumenty – znamená to, že budou plně podporovat iniciativu a budou chtít, aby to fungovalo.

Když vyšší management plně podporuje inkluzivní kulturu, ovlivní to ostatní, aby dělali totéž, včetně středního managementu. Je také pravděpodobnější, že budou podporovat účinné změny, než aby jen poskytovali neefektivní slova.

Získání plného zapojení od vrcholového managementu může vyžadovat určité vzdělání, včetně toho, jak je propagace inkluzivní pracovní kultury prospěšná pro podnik jako celek.

Pokud jste vlastníkem firmy, můžete mluvit s investory nebo jinými obchodními lídry ve vašem oboru. Získání buy-inu z vnějších vlivů může být stejně efektivní jako buy-in interně.

2. Poskytněte platformu pro anonymní komunikaci

Mnoho lidí se bude cítit nepříjemně, když se vyjádří, když uvidí chování, které je v rozporu s inkluzivními politikami. Mohou mít obavy z odplaty nebo vyloučení, pokud ostatní vědí, že promluvili. Někteří lidé jsou prostě příliš stydliví na to, aby promluvili.

Bez ohledu na důvod mohou problémy zůstat nekontrolované, pokud na ně nebudete upozorněni.

Jedním z řešení je vytvořit platformu, která umožní komukoli předávat své myšlenky anonymně. Systém pro oznamování vám umožní zaměstnancům nabídnout snadný způsob, jak poskytnout zpětnou vazbu a kritiku s naprostou důvěrou, a pomůže vám vyhnout se případným soudním sporům za diskriminaci.

Ujistěte se, že všichni zaměstnanci vědí, že platforma je zcela bezpečná a že nikdo, včetně manažerů, nebude vědět, kdo ji používá.

3. Pořádejte pravidelná setkání

Naplánujte si pravidelné schůzky se svými zaměstnanci s tématem inkluzivity a zajistěte, aby byli všichni zapojeni. Promluvte si se svým týmem o svých iniciativách a o tom, jak zamýšlíte učinit pracoviště inkluzivnějším pro všechny.

Zeptejte se svého týmu na názory a zpětnou vazbu, jak plán realizovat, a zajistěte, aby každý měl možnost říct svůj názor.

Sdílejte pravidelně svůj pokrok a dejte svému týmu vědět, čeho bylo dosaženo a jak to bylo přínosné pro všechny zúčastněné. Ujasněte si, že zaměstnanci mají vždy možnost hovořit s manažerem o jakýchkoli obavách týkajících se inkluzivity a dalších témat.

Mějte na paměti, že lidé pracující z domova se mohou snadno cítit odděleni od týmu a organizace jako celku. Pokud máte zaměstnance pracující z domova, řešení cloudového volání může všem vašim zaměstnancům usnadnit získávání pravidelných aktualizací a cítit se jako součást týmu.

4. Vybudujte svůj étos na inkluzivitě

Inkluzivita by neměla být jen o iniciativách, které se odehrávají na periferii vaší pracovní kultury. Místo toho z něj udělejte střed étosu vaší organizace. Ujasněte si, že každý aspekt vašich operací je třeba provádět s ohledem na inkluzivitu.

Vytvořte prohlášení o poslání společnosti, které nastíní vaše cíle inkluzivity všem zúčastněným, od vašich nejmladších zaměstnanců až po ty nejstarší, a dokonce i vašim zákazníkům a dalším podnikům, se kterými jste spojeni.

To pomůže zajistit, že inkluzivita je zakořeněna hluboko ve vaší společnosti a že je zde malý prostor pro nedorozumění. Nezapomeňte také získat zpětnou vazbu při sestavování svých základních hodnot, abyste zajistili, že váš étos bude skutečně zahrnovat všechny lidi.

5. Spusťte iniciativy, které podpoří vaše prohlášení

Je také důležité ujistit se, že vkládáte své peníze tam, kde máte ústa, a dávat najevo, že vaše úmysly jsou upřímné. Příliš mnoho podniků naříká na inkluzivitu a rovnost, aniž by se k něčemu skutečně zavázalo.

Podpora charitativních organizací, odpovídající příspěvky zaměstnanců a nabídka placeného dobrovolnického času pro zaměstnance může znamenat skutečný rozdíl a ukázat, že vaše poslání je skutečné.

6. Vytvořte pracovní skupinu pro začlenění

Vytvořte tým lidí, kteří se v tématu inkluze vyznají a mají pro to vášeň. Povzbuďte tým, aby dal své myšlenky dohromady a přišel se strategiemi, které lze implementovat v celé vaší organizaci.

Vaše pracovní skupina může pomoci vzdělávat a povzbuzovat zbytek pracovní síly. Mohou vytvářet plakáty a další materiály, které rozšíří vzdělávání, zviditelní záměry organizace a pomohou k tomu, aby se jednotlivci, kteří by jinak mohli být marginalizovaní, cítili vítáni.

7. Oslavujte rozdíly

Pomozte svým zaměstnancům být hrdí na své rozdíly a povzbuzujte ostatní, aby tyto rozdíly respektovali a přijali je, místo aby je diskriminovali. Nevyhýbejte se rozdílům, ale místo toho je oslavujte a dělejte to společně.

Pokud se konají kulturní festivaly, dejte vědět, že všichni zaměstnanci mohou slavit.

Oslavování rozdílů tímto způsobem může pomoci lidem lépe si porozumět a vytvořit větší jednotu ve vaší pracovní síle. Může také pomoci vzdělávat vaše zaměstnance o kulturách a postupech jejich spolupracovníků.

Podívejte se blíže na kalendář zaměstnanců vaší společnosti a možná najdete události, které by měly být zahrnuty jako placené dny volna. Patří mezi ně červenec a některé dny během měsíce hrdosti. Přidání takových příležitostí do kalendáře firemních svátků pomůže vašim zaměstnancům a zákaznické základně ukázat, že skutečně chcete oslavit rozdíly.

8. Zpřístupněte své prostory pro vozíčkáře

Pokud je to možné, zajistěte, aby lidé na invalidním vozíku měli snadný přístup do budovy. Vytvořte rampy, které se snadno používají, a zajistěte, aby dveře byly dostatečně široké, aby umožňovaly snadný přístup. Zajistěte také, aby byla pro osoby se zdravotním postižením k dispozici zařízení a aby měli vše, co potřebují, aby byli na pracovišti v bezpečí a pohodlí.

Zajistěte také, aby invalidní vozíky měly snadný přístup do společných prostor, jako jsou jídelny a odpočinkové místnosti, kde se zaměstnanci mohou stýkat, což jim usnadní pocit, že jsou součástí týmu.

9. Podporujte inkluzivní jazyk

Jazyk, který používáte, může pomoci výrazně změnit to, jak jsou lidé ve vaší organizaci vítáni. Například v oficiálních materiálech používejte inkluzivní zájmena jako „oni“ a „jejich“, abyste se vyhnuli vnímání genderové předpojatosti.

Odstraňte jakýkoli jazyk, který by mohl být považován za hanlivý, utlačovatelský nebo kulturně necitlivý, a povzbuďte všechny zaměstnance, aby dělali totéž. Jděte příkladem a věnujte tomu zvláštní pozornost v oficiální firemní komunikaci.

10. Prozkoumejte postupy pro zkreslení

Často je obtížné identifikovat naše vlastní předsudky a mohou být skryty na očích ve vašich procesech a postupech. Pokud nebudou identifikovány předsudky, budou pravděpodobně pokračovat a poškodí vaši firmu a jednotlivé zaměstnance.

Nechte své postupy a procesy prozkoumat třetí stranou – nejlépe někým vzdělaným v tématech zahrnujících inkluzivitu. Nechte své týmové manažery, aby si prostudovali své vlastní postupy a hledali jakékoli potenciální zkreslení v jejich každodenních operacích.

Možná budete překvapeni, kolik zkreslení je přítomno, a jejich identifikace vám umožní je opravit.

11. Odměňte dobrý výkon

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dát svým zaměstnancům vědět, že jsou oceňováni, je uznat jejich dobrý výkon.

Uspořádejte hodnocení výkonu, abyste mohli své uznání předávat zaměstnancům v soukromí, a zvažte více veřejných projevů uznání, jako je ocenění Zaměstnanec měsíce.

Odměňování dobrého výkonu v práci pomůže více vašim zaměstnancům cítit se jako součást týmu, že jsou vítáni a oceňováni, a zvýší spokojenost s prací všude kolem.

Inkluzivita prospívá všem

Výše jsou uvedeny některé klíčové aspekty, které je třeba vzít v úvahu při vytváření inkluzivní pracovní kultury. Je důležité, aby všichni byli na palubě iniciativy, včetně těch na nejvyšších úrovních, a aby vaše úsilí bylo vidět. Prozkoumejte své současné procesy, hledejte skryté předsudky a oslavte rozdíly mezi zaměstnanci ve vaší pracovní síle. Dosáhněte inkluzivity a můžete zvýšit produktivitu své společnosti a zlepšit její reputaci a zároveň přispět k tomu, aby se pracoviště stalo lepším místem pro všechny.

Gabby Baglino je specialistka na digitální marketing pro Vispato s několikaletými zkušenostmi v obchodním marketingu, psaní a tvorbě obsahu.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *